[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
WYJAZD DO DOMU ZOFII I OSKARA HANSENÓW W SZUMINIE dodano: 2016-10-23 10:31:37

22 paĹşdziernika 2016 roku wspólnymi siłami dwóch stowarzyszeń zorganizowany zostaďż˝ jednodniowy wyjazd dwudziestoosobowej grupy do domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Obiekt udostďż˝pnia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zwiedzanie, to ekscytujďż˝ca podróďż˝ do krainy niezwykle kreatywnych architektów, twórców Idei Formy Otwartej. Budynek robi szczególne wraďż˝enie, ze wzglďż˝du na ogromnďż˝ liczbďż˝ niekiedy zaskakujďż˝cych rozwiďż˝zaďż˝ przestrzennych oraz wnďż˝trzarskich a takďż˝e formalnych uzyskanych niezwykle prostymi ďż˝rodkami, bez uďż˝ycia zakupionych elementów czy materiaďż˝ów "ze sklepu". Dziďż˝ki obecnym na kaďż˝dym kroku pracom nieďż˝yjďż˝cych juďż˝ twórców spotďż˝gowane jest wraďż˝enie przebywania w Ich ďż˝wiecie.
W drodze powrotnej grupa odwiedziďż˝a wieďż˝ Paproďż˝ Duďż˝a, miejscowo�� zaďż˝oďż˝onďż˝ przez osadników niemieckich, którďż˝ wyróďż˝nia rozplanowanie drogi, przy której rozmieszczone sďż˝ posesje, na idealnym planie okrďż˝gu. Drugim interesujďż˝cym elementem jest koďż˝cióďż˝ zbudowany z zamiarem odtworzenia istniejďż˝cego wczeďż˝niej w tym miejscu koďż˝cioďż˝a ewangelickiego. Autorami projektu byli nasi koledzy: arch. Barbara Miron-Kaczyďż˝ska oraz nieďż˝yjďż˝cy arch. Janusz Kaczyďż˝ski. Autorem stacji drogi krzyďż˝owej jest równieďż˝ nasz kolega arch. Krzysztof Sarna, a twarz Szymona Cyrenejczyka na jednej ze stacji, to wizerunek wspóďż˝autora projektu Janusza Kaczyďż˝skiego. Podobno na innej ze stacji moďż˝na doszukaďż˝ siďż˝ podobizny koleďż˝anki Barbary Kaczyďż˝skiej. Moďż˝e kolejna grupa jďż˝ odnajdzie...?
Warto!

arch. Bartosz Czarnecki